INTERNETA VEIKALA www.riepuspecialists.lv PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs– Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība SIA „AD BALTIC“, vienotais reģistrācijas numurs 40003343254, PVN reģistrācijas numurs LV40003343254, juridiskā adrese Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004, Latvija.
1.2. riepuspecialists.lv – interneta veikals ar adresi 
http://www.riepuspecialists.lv/
1.3. Pircējs – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t.i., persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu; 2) nepilngadīga persona no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot tos gadījumus, kad šī persona ir emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu atbilstoši pilnvaroti pārstāvji. 
1.4. Pārdevēja partneris – juridiska persona, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus riepuspecialists.lv (piem., interneta veikalā publicējamie programmas Riepu Speciālists servisi un veikali), kā arī juridiskās personas, kas tiek iesaistītas Pircēja pasūtījuma izpildē. 
1.5. Personas dati – Pircēja vārds, uzvārds, dzīvesvieta, telefona numurs, e-pasta adrese. 
1.6. Noteikumi – šie interneta veikala riepuspecialists.lv preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi. 
1.7. Konts– Pircēja reģistrācijas riepuspecialists.lv interneta veikalā rezultāts – tiek izveidots konts (ang. account), kurā ir apkopoti Pircēja personas dati un pasūtījumu vēsture. 

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Noteikumi, Pircējam tos apstiprinot  (iepazīstoties ar Noteikumiem un ieliekot ķeksīti pie teikuma „Piekrītu pirkšanas-pārdošanas noteikumiem“), ir pusēm obligāts juridiskais dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un to apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība, kā arī citi ar preču pirkšanu-pārdošanu interneta veikalā riepuspecialists.lv saistītie noteikumi. 
2.2.Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, koriģēt vai papildināt Noteikumus. Par jebkādiem grozījumiem, korekcijām vai papildinājumiem Pircēji tiks informēti, tiem pieslēdzoties interneta vietnei riepuspecialists.lv vai tajā pērkot preces pirmo reizi pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā pēc tās publicēšanas interneta vietnē riepuspecialists.lv.Iepirkties interneta veikalā riepuspecialists.lv ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kas atbilst Noteikumu 1.3.punktā dotajam raksturojumam. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, apliecina, ka tam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā riepuspecialists.lv

3. Personas datu aizsardzība
3.1. Piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, telefona numuru, e-pasta adresi riepuspecialists.lv izmanto darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos. 
3.2. Ja Pircējas nevēlas, ka 3.1.punktā norādītie tā dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, Pircējs reģistrācijas interneta veikalā laikā neatzīmē ar ķeksīti teikumu “Vēlos saņemt jaunumus ar labākajiem „Riepu Speciālists“ piedāvājumiem“. Ja Pircējs ķeksīti ielika, tomēr pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes nevēlas, lai 3.1.punktā norādītie dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga vai darbības analīzes nolūkos, Pircējam ir jāsūta elektroniskā vēstule uz info@riepuspecialists.lv un jānorāda, ka nevēlas saņemt elektroniskās vēstules.
3.3. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks lietoti tikai preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalāriepuspecialists.lv, kā arī Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos (izņemot gadījumus, kad Pircējs Noteikumu 3.2.punktā norādītajā kārtībā ir paziņojis, ka nevēlas, lai tā Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkos). Pārdevējs uzņemas saistības neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot šos gadījumus: 
3.3.1.  ir saņemta Pircēja piekrišana;
3.3.2. izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Pārdevēja partneriem, kas nodrošina preču piegādi vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;
3.3.3. datu kārtotājiem, ar kuriem Pircējs ir noslēdzis sadarbības līgumu (apmaksu apkalpojošais uzņēmums, mājaslapas hostinga, serveru nomas pakalpojumus sniedzošais uzņēmums u.c.);
3.3.4. tiesībsargājošajām institūcijām saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikto kārtību;
3.3.5. ja nepieciešams novērst noziedzīgas darbības vai nepieciešams tās izmeklēt. 
3.4. Pircējam ir šādas tiesības:
3.4.1. zināt (būt informētam) par savu Personas datu apstrādi;
3.4.2. zināt savus Personas datus, un kā  tie tiek apstrādāti;
3.4.3. saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi tā Personas dati ir savākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek sniegti un tika sniegti vismaz pēdējā 1 (viena) gada laikā;
3.4.4. pieprasīt savu Personas datu labošanu, dzēšanu vai Personas datu apstrādes darbību apturēšanu, ja dati tiek izmantoti, neievērojot Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu likumu nostādnes, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus;
3.4.5. nepiekrist tā Personas datu apstrādei, bet tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējams iegādāties preces un/vai pakalpojumus interneta veikalā riepuspecialists.lv.
3.5. Pircējs iepriekš dod savu piekrišanu tam, ka tā datus Pārdevējam ir tiesības glabāt serverī nenoteiktu laiku, ja Pircēja sniegtie dati tika (i) izmantoti, veicot nelikumīgu darbību vai (ii) bija aizdomas, ka ir notikusi identitātes zādzība vai cits pārkāpums, kura dēļ tika vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzības, kas saistītas ar attiecīgo Pircēju, vai ja Pārdevējs ir ievērojis attiecīgā Pircēja izdarītos Noteikumu pārkāpumus vai (iv) citos likumīgos mērķos glabāt Personas datus.
3.6. Ja Pircējs vēlas pasūtīt interneta veikalā riepuspecialists.lv piedāvātos Pārdevēja partneru pakalpojumus, tam ir jāizsaka piekrišana, ka Pircēja norādītie Personas dati tiktu nodoti attiecīgajam Pārdevēja partnerim (datu saņēmējam) pasūtīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā.
3.7. Pircējs ir atbildīgs par sniegto Personas datu precizitāti un pareizumu. Tīšuprāt sniedzot nepareizus datus, Pircēja iespējas izmantotriepuspecialists.lv interneta veikala piedāvātās iespējas tiks ierobežotas.
3.8. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir sniedzis nepareizus Personas datus.
3.9. Savus iesniegtos datus Pircējs var pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā tos precizēt, pieslēdzoties savam kontam riepuspecialists.lvinterneta veikalā.
3.10. Jebkādu lūgumu vai norādījumu, kas saistīts ar Personas datu apstrādi, Pircējam ir jāiesniedz rakstiski Pārdevējam kādā no šiem veidiem: 1) iesniedzot attiecīgo lūgumu vai norādījumu Pārdevējam klātienē - adresē Mūkusalas ielā 73, Rīgā, LV-1004, 2) nosūtot attiecīgo lūgumu vai norādījumu pa pastu uz šajā Noteikumu punktā norādīto adresi vai uz e-pasta adresi info@ riepuspecialists.lv  no Noteikumu 3.2.punktā norādītās sava e-pasta adreses. Pārdevējs, saņēmis tādu Pircēja lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)  kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam rakstisku atbildi un izpilda lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt.
3.11. Pircēja Personas dati tiek glabāti 5 gadus no pēdējās Pircēja pieslēgšanās pie sistēmas reizes. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām Pircēja personas dati tiek iznīcināti.
3.12. Lai Pircējam pilnvērtīgi tiktu sniegti interneta veikala riepuspecialists.lv pakalpojumi, Pircēja datorā (ierīcē) Pārdevējs ievada informāciju – sīkdatnes. Ievadīto informāciju Pārdevējs izmanto Pircēja kā iepriekšēja riepuspecialists.lv interneta veikala apmeklētāja identifikācijai, informācijas par pirkumiem, kas ielikti Pircēja preču grozā, saglabāšanai, interneta veikala riepuspecialists.lv apmeklētības statistikas vākšanai. Pircējam ir iespējams caurlūkot, kādu informāciju (sīkdatnes) Pārdevējs ievada, un var izdzēst daļu vai visas ievadītās sīkdatnes. Pircējam ir tiesības nepiekrist tam, lai tiktu ievadīta vai lietota informācija (sīkdatnes) tā datorā (ierīcē), bet tādā gadījumā noteiktas interneta veikala riepuspecialists.lv funkcijas var tam būt nepieejamas. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka tā datorā (ierīcē) tiktu ievadīta informācija. Šo piekrišanu Pircējs var jebkurā laika atsaukt, nomainot sava interneta pārlūka iestatījumus vai vēršoties pie Pārdevēja, izmantojot interneta veikalā riepuspecialists.lv norādīto kontaktinformāciju.
3.13. Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu reglamentē šie Noteikumi, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.

4. Peču pasūtīšana, pirkšanas-pārdošanas tiesisko attiecību izveidošanās brīdis
4.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā riepuspecialists.lv, reģistrējoties mājaslapā riepuspecialists.lv (ievadot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli);
4.2. Pircējam, pasūtot preces, attiecīgajos Pārdevēja dotajos informācijas lauciņos jānorāda pienācīgai preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie savi personas dati (ja ir fiziska persona): vārds, uzvārds, atrašanās vietas vai dzīvesvietas adrese, pilsēta, telefona numurs un e-pasta adrese; vai uzņēmuma dati (ja ir juridiska persona): uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, PVN maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, pilsēta, telefona numurs, e-pasta adrese, pārstāvošās personas vārds, uzvārds. Pircējs piekrīt, ka uz tā norādīto e-pasta adresi un telefona numuru tiktu sūtīti informatīvi paziņojumi saistībā ar preču pasūtījuma izpildi. Tāpat arī Pircējs piekrīt, ka Pircēja Personas dati vai to daļa tiktu nodota Pārdevēja partneriem (datu apstrādātājiem), lai pienācīgi izpildītu pasūtījumu un/vai atbilstoši sniegtu pasūtītos pakalpojumus.
4.3. Ja pasūtītās preces izņems cita persona, Pircējam ir jānorāda tās personas vārds, uzvārds un telefona numurs. Pircējam ir jāsaņem šīs personas, kas izņems preces, piekrišana un jāuzņemas atbildība par to, ka preces izņemošās personas vārds, uzvārds un telefona numurs tiks nodoti Pārdevēja partneriem (datu apstrādātājiem), lai pienācīgi izpildītu pasūtījumu un/vai atbilstoši sniegtu pasūtītos pakalpojumus.
4.4. Kad Pircējs, izvēlējies pērkamo preci vai pakalpojumu un noformējis preču grozu, izpilda visus pasūtījuma veikšanas soļus, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir izveidojušās tiesiskas pirkšanas-pārdošanas attiecības un ir noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums.
4.5. Ja visi pasūtījuma veikšanas soļi ir atbilstoši izpildīti, Pircējs uz e-pastu saņem pasūtījuma apstiprinājumu ar unikālo pasūtījuma numuru.
4.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts interneta veikala riepuspecialists.lv datubāzē.

5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus interneta veikalā riepuspecialists.lv šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā. Pasūtot pakalpojumus, Pircējam var tikt piemēroti Pārdevēja partneru noteiktie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā. Pircējam, vēloties atsaukt pasūtījumu, ir 12 stundu laikā jāsazinās un par to jāpaziņo pa telefonu 6 7 60 6000.
5.3. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātas preces Noteikumos paredzētajā kārtībā.

6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircējs, izmantojot interneta veikala riepuspecialists.lv piedāvātās iespējas, uzņemas saistības ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, nepārprotami norādītus interneta veikalā, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
6.2. Reģistrējoties mājaslapā riepuspecialists.lv vai izmantojot interneta veikala riepuspecialists.lv piedāvātās iespējas bez reģistrācijas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka sniegtā informācija un Personas dati nav maldinoši un nepareizi.
6.3. Ja mainās reģistrēta Pircēja reģistrācijas veidnē iesniegtie Personas dati, Pircējam nekavējoties ir tie jāatjaunina.
6.4. Pircējs apņemas sargāt pieslēgšanās savam Kontam datus, neatklāt tos trešajām personām un neradīt iespējas trešajām personām uzzināt Pircēja pieslēgšanās datus. Pircējs saprot, ka ir tiešais atbildīgais par zaudējumiem, kas radušies nelikumīgas Pircēja Konta izmantošanas dēļ, kad Pircējs nenosargāja savus pieslēgšanās datus un tie kļuva zināmi un/vai pieejami trešajām personām.
6.5. Ja Pircēja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, Pircējam ir nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs vienas darba dienas laikā.
6.6. Pircējs apņemas mājaslapā riepuspecialists.lv reģistrēties tikai vienu reizi, neveidot vairāk kā vienu Kontu, izņemot gadījumu, kad pieslēgšanās Pircēja kontam dati kļuva zināmi trešajām personām.
6.7. Ja pieslēgšanās Pircēja kontam dati kļuva zināmi trešajām personām, Pārdevējs tādu kontu likvidē un piešķir tiesības Pircējam izveidot jaunu Kontu.
6.8. Pircējam ir jānorēķinās par pasūtītajām precēm un jāpieņem tās šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā. Pircējam pēc norēķināšanās par precēm paysera.lv sistēmā preces izvēlētajā Riepu Speciālista servisā vai veikalā ir jāizņem 7 kalendāro dienu laikā no paziņojuma, ka uz izvēlēto servisu vai veikalu nosūtītās preces ir saņemtas. Pircējam, izvēloties par pasūtītājām precēm norēķināties skaidrā naudā izvēlētajā Riepu Speciālista servisā vai veikalā, pasūtītās preces ir jāapmaksā un jāizņem 3 kalendāro dienu laikā no paziņojuma, ka uz izvēlēto servisu vai veikalu nosūtītās preces ir saņemtas.
6.9. Ja Pircējs neierodas izņemt riepas noteiktajā termiņā, Riepu Speciālista servisam vai veikalam ir tiesības pēc 7 kalendārajām dienām no pasūtījuma saņemšanas atgriezt riepas piegādātājam (tādā gadījumā tiek anulēts Pircēja pasūtījums) vai pieprasīt no Pircēja maksu par riepu uzglabāšanu. Riepu uzglabāšanas maksas apmērs tiek noteikts atsevišķi saskaņā ar katra Riepu Speciālista servisa vai veikala izcenojumiem.

7. Pārdevēja tiesības 
7.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt vai apturēt interneta veikala riepuspecialists.lv funkcijas, mājaslapā esošo elementu izkārtojumu, pārtraukt mājaslapas noteiktu funkciju darbību.
7.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt interneta veikala riepuspecialists.lv darbību.
7.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumu, kas tiek piedāvāti interneta veikalā riepuspecialists.lv, sniegšanas apmēru vai veidu, apturēt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, aplikt ar papildus maksu pakalpojumus vai pakalpojumu daļu.
7.4. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un mainīt preču groza minimālo lielumu, t.i., minimālo summu, kuru sasniedzot tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs redzams, pārlūkojot preču grozu.
7.5. Ja Pircējs mēģina kaitēt mājaslapas riepuspecialists.lv darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējamību lietot mājaslapu riepuspecialists.lv vai atsevišķos gadījumos likvidēt Pircēja Kontu.
7.6. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Pircēja brīdināšanas anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējiet pasūtītās preces apmaksāt skaidrā naudā izvēlētajā  Riepu Speciālista servisā vai veikalā, pasūtītās preces neizņem un par tām nenorēķinās 3 kalendāro dienu laikāNeskaidrību gadījumā saistībā ar pasūtījumā sniegto informāciju Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru. Tādā gadījumā preču piegādes termiņš sākams skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Pircēja brīdināšanas anulēt tā pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas.

8. Pārdevēja pienākumi
8.1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar šiem Noteikumiem un interneta veikalā paredzētajiem noteikumiem nodrošināt Pircējam iespējamību izmantot interneta veikala riepuspecialists.lv sniegtos pakalpojumus.
8.2. Pārdevēja pienākums ir cienīt Pircēja privātuma tiesības un tam piederošo personisko informāciju, t.i., Pircēja Personas datus izmantot tikai Noteikumu 3.nodaļā un Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
8.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz tā izvēlēto tīkla Riepu speciālists servisu vai veikalu.
8.4. Pārdevējs apņemas pieņemt Pircēja atgrieztās preces saskaņā ar Noteikumu 12.nodaļas nostādnēm.
8.5. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, tā pienākums ir piedāvāt Pircējam analoģisku vai pēc iespējas līdzīgāku ar savām īpašībām preci. Pircējam atsakoties pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoģiska vai līdzīga, Pārdevēja pienākums ir atgriezt Pircējam samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atsaukt pasūtījumu.

9. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi 
9.1. Preču cenas ir norādītas euro valūtā, ieskaitot PVN.
9.2. Preces Pircējam pārdodamas par cenām, kas ir spēkā riepuspecialists.lv interneta veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
9.3. Interneta veikalā norādītās pakalpojumu cenas ir prelimināras. Pārdevējs neatbild par Partneru sniegto pakalpojumu cenu precizitāti.
9.4. Par servisa pakalpojumiem Pircējs var norēķināties kādā no šiem veidiem:
9.4.1. Skaidrā naudā pēc pakalpojuma sniegšanas izvēlētajā Riepu Speciālists servisā.
9.4.2. Ar bankas karti pēc pakalpojuma sniegšanas izvēlētajā Riepu Speciālists servisā, ja tajā ir nodrošināta iespēja norēķināties ar bankas karti.
9.5. Par precēm Pircējs var norēķināties kādā no šiem veidiem:
9.5.1. paysera.lv sistēmā pasūtījuma iesniegšanas laikā.
9.5.1.1. Apmaksu paysera.lv sistemā var veikt, ja pircējam ir atvērts konts bankā un ir noslēgts internetbankas pakalpojumu līgums.
9.5.1.2. Internetbankas pieslēgšanās dati tiek izmantoti tikai, lai pieslēgtos pie bankas mājaslapas, un atgriežoties interneta veikalāriepuspecialists.lv tie netiek nodoti tālākai izmantošanai. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā tiek attiecīgajai bankai, tā kā visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā. 
9.5.1.3. Pasūtījuma izpilde tiks sākta uzreiz pēc tam, kad no paysera.lv saņemsim paziņojumu par apmaksas veikšanu.
9.5.2. Skaidrā naudā preces izņemšanas laikā izvēlētajā  Riepu Speciālists servisā vai veikalā. Izvēloties šo apmaksas veidu,norēķināšanas nenotiek pasūtījuma laikā, bet gan izņemot preces izvēlētajā Riepu Speciālists servisā vai veikalā
9.5.3. Ar bankas karti preces izņemšanas laikā izvēlētajā servisā vai veikalā, ja tajā ir nodrošināta tāda iespēja. Izvēloties šo apmaksas veidu, norēķināšanas nenotiek pasūtījuma laikā, bet gan izņemot preces pasūtījuma laikā izvēlētajā Riepu Speciālists servisā vai veikalā.
9.5.4. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču iegādes dokumentus – PVN faktūrrēķinus, kas reizē ir arī preču garantijas taloni, saņems, izņemot preces Riepu Speciālists servisā vai veikalā.

10. Preču piegāde
10.1. Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījuma laikā izvēlēto Riepu Speciālists servisu vai veikalu.
10.2. Preces uz mājām vai Pircēja norādīto adresi netiek piegādātas. 
10.3. Preces uz Pircēja pasūtījuma laikā izvēlēto Riepu Speciālists servisu vai veikalu tiek piegādātas bez maksas.
10.4. Katras preces aprakstā ir norādīts preliminārs attiecīgās preces piegādes laika periods, kas skaitāms no pasūtījuma saņemšanas. 
10.5. Pircējs pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka preces jau ir piegādātas uz izvēlēto servisu vai veikalu, var ierasties tās izņemt. 
10.6. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai no  Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

11. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš
11.1. Katras riepuspecialists.lv pārdotās preces īpašības vispārīgi tiek norādītas pie katras preces pievienotajā preces aprakstā.
11.2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja lietojamā displeja īpašību dēļ.
11.4. Interneta veikalā riepuspecialists.lv pārdodamajām riepām tiek dota divu gadu garantija, izņemot atjaunotās riepas. Atjaunotajām riepām tiek dota viena gada garantija. Garantijas laika periods var mainīties atkarībā no katra riepu ražotāja piemērotajiem garantijas nosacījumiem: 
11.5. Garantija stājas spēkā no riepu pārdošanas datuma (Faktūrrēķina izrakstīšanas datuma)
11.6. Garantija tiek piešķirta ražošanas brāķim, kas radies ražošanas laikā. Ražošanas brāķis nosakāms pēc atsevišķiem riepu ražotāja kritērijiem.
11.7. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radās saistībā ar:
11.7.1. riepas nepareizu uzglabāšanu;
11.7.2. riepas ķīmisku un mehānisku bojājumu;
11.7.3. nepareiza izmēra un veida riteņa loka izmantošanu;
11.7.4. netīra, deformēta riteņa loka lietošanu;
11.7.5. nepiemērota izmēra riepas un kameras lietošanu;
11.7.6. nepareizu un nekvalificētu riepas montāžu;
11.7.7. nepareizu riepas montāžu, tādējādi sabojājot riepas ģeometrisko stāvokli;
11.7.8. nepareiza riepas iekšējā spiediena uzturēšanu;
11.7.9. riepas lietošanu pēc protektora zīmējuma nodilšanas;
11.7.10. riepas lietošanu ražotāja rekomendācijām neatbilstošai automašīnai;
11.7.11. auto ritošās daļas problēmām;
11.7.12. garantija ir spēkā no riteņa loka nenomontētai riepai;
11.7.13. garantija netiek attiecināta uz riepas nobraukumu;
11.7.14. citiem iemesliem, kurus tieši vai netieši ir izraisījis patērētājs un kurus nosaka katrs ražotājs atsevišķi.

12. Preču atgriešana un maiņa
12.1. Lai atgrieztu preci (-es), Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments un jāiesniedz tas kopā ar atgriežamo (-ajām) preci (-ēm).
12.2. Atgriežot preci (-es), ir jāuzrāda tās (to) iegādes dokuments – čeks, faktūrrēķins (ja tas tika izsniegts), kā arī aizpildīts atgriešanas dokuments.
12.3. Neiesniedzot čeku vai faktūrrēķinu, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.
12.4. Riepas var tikt atgrieztas tikai tajā Riepu Speciālists tīkla servisā vai veikalā, kur tās tika izņemtas.
12.5. Tiek pieņemtas tikai tās riepas, kas:
12.5.1.  ir iegādātas riepuspecialists.lv interneta veikalā;
12.5.2.  netika ekspluatētas;
12.5.3.  netika montētas vai mēģinātas montēt;
12.5.4.  ir neskartas, nav bojāts to korpuss;
12.5.5.  nav zaudējušas preces izskatu (piem., nav noberztas u.tml.);
12.5.6.  ir iegādātas ne vēlāk kā pirms 7 dienām.
12.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā sadaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.
12.6. Pārdevējam ir tiesības riepu (-as) turēt 14 dienas, līdz ražotājs sniegs atbildi par iespējamu riepas brāķi.
12.7. Ja ražotājs neatzīst ražošanas brāķi, riepa tiek atgriezta Pircējam.
12.8. Ja prece tiek atzīta kā ražošanas brāķis, Pārdevēja pienākums ir pieņemt tādu riepu un to apmainīt pret jaunu. Ja konkrētajā brīdī uzņēmumam tādas riepas vairs nav, tad atgriezto riepu jānomaina pret analoģisku riepu. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģiskas riepas, tas atgriež Pircējam par riepu (-ām) samaksāto naudu.
12.9. Preču atgriešana un maiņa veicama saskaņā ar Latvijas republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” no 15.04.1999.

13. Atbildība
13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par tā sniegto Personas datu pareizumu. Ja Pircējs sniedz nepareizus vai neprecīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ,  un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
13.2. Pircējs ir atbildīgs par interneta veikalā riepuspecialists.lv veiktajām darbībām.
13.3. Reģistrējies Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu sargāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja riepuspecialists.lvsniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēgusies interneta veikalam ar Pircēja pieslēgšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut arī tāda iespēja tam tika sniegta.
13.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā riepuspecialists.lv ir dotas saites uz citām trešo personu interneta vietnēm, tad Pārdevējs negarantē, ka informācija, kurai var piekļūt, izmantojot šīs saites, ir pareiza, izsmeļoša un precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti ir atbildīgas trešās personas. Pārdevēja pienākums nav pārbaudīt nododamo vai glabāto ārējo informāciju vai konstatēt nelikumīgas darbības.
13.6. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja partneru, kuru preces vai pakalpojumus Pircējs pasūta, izmantojot interneta veikaluriepuspecialists.lv, pienācīgu savstarpējo saistību izpildi.
13.7. Pirkšanas-pārdošanas pasūtījuma saistību nepildīšanas vai neatbilstošas pildīšanas dēļ rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

14. Pārdevēja piemērotie tirgdarbības līdzekļi
14.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var organizēt interneta veikalā riepuspecialists.lv dažādas akcijas vai spēles.
14.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju vai spēļu nosacījumus, tāpat arī tās likvidēt. Jebkādas akciju nosacījumu izmaiņas vai likvidējumi ir spēkā tikai uz priekšu, proti, no to atlikšanas brīža.
14.3. Pārdevēja piemērotās atlaides netiek summētas, bet visos gadījumos ir spēkā Pircējam izdevīgākā (lielākā) atlaide.

15. Informācijas apmaiņa
15.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta Noteikumu 3.2.punktā paredzētajā kārtībā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
15.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā „Kontakti“ norādītās kontaktformas.

16. Nobeiguma noteikumi
16.1. Šie noteikumi sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
16.2.No šie Noteikumiem izrietošajām attiecībām piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.
16.3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi, risināmas sarunu ceļā. Neizdodoties rast risinājumu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.